Email: info@icomp.sk
Tel: +421 948 053 456

 

Zásady spracúvania osobných údajov pre obchodné aktivity 

Vážení zákazníci,
aby ste mohli využívať naše služby, potrebujeme spracúvavať vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom sú pre nás prvoradé. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach, sú spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako zabezpečujeme ich bezpečnosť. 

Čo znamená spracúvanie osobných údajov?

Pod pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami. Je toho veľa, ale len na základe vami poskytnutých údajov vám vieme poskytnúť služby a produkty, ktoré vám konkrétne zlepšia život. 

Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť - Ing. Michal Humeník - iComp, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Martin, číslo živnostenského registra: 790-13215 so sídlom Dolný Kalník 105, 03802 Dražkovce pri Martine, IČO: 46352490, prevádzkovateľ webových stránok www.icomp.sk a poskytovateľ na nich špecifikovaných služieb, kontakt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (ďalej len „prevádzkovateľ“). 

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje ?

a) Predaj a obchodná činnosť

Spracúvanie vykonávame za účelom uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie dopytu, vypracovanie a zaslanie ponuky, vydanie účtovného dokladu a riešenie odstúpenia od zmluvy. 

b) Záručný a pozáručný servis

Spracúvanie vykonávame za účelom riešenia reklamácii, a to najmä na prijatie a zaevidovanie servisnej zákazky, vybavenie servisnej zákazky, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy, záručný a pozáručný servis produktov a služieb. 

c) Poskytovanie služieb - Ing. Michal Humeník

Spracúvanie vykonávame za účelom uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, a to najmä na zaevidovanie vami vyplneného online kontaktného formulára, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie. 

d) Fakturácia a účtovníctvo

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe zákona o účtovníctve. 

e) Marketing

Spracúvanie vykonávame za účelom vypracovania cenových ponúk, starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o svojich súvisiacich produktoch a službách, ich inováciách alebo vlastnostiach to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie.  

Aké osobné údaje spracúvame pre jednotlivé účely? 

 

účel

Aké osobné údaje spracúvame

a

b

c

d

e

meno, priezvisko a titul

x

x

x

x

x

obchodné meno

x

x

x

x

x

adresa

x

x

x

x

x

IČO

x

x

x

x

x

IČ DPH

x

x

 

x

 

DIČ

x

x

 

x

 

číslo bankového účtu

 

 

 

x

 

údaje o platbách

 

 

 

x

 

e-mailové adresy

x

x

x

x

x

telefónne číslo

x

x

x

x

x

miesto inštalácie zariadenia

 

x

x

 

 

údaje o SIM karte v zariadení

 

x

x

 

 

 

Okrem toto počas vašej návštevy našich stránok pre účely marketingu (bod.e, čl.2 týchto zásad) zaznamenávame aj IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o Váš online identifikátor v prípade, že používate statickú IP adresu a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou. Tieto osobné údaje zadávate dobrovoľne pred odoslaním rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, dopytové formuláre, kontaktný formulár a pod. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno, adresa. Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. 

Cookies pre stránku www.icomp.sk

 1. Cookies je označenie pre určité množstvo dát, ktoré ukládá naša webová stránka do vášho počítača, či iného zpôsobilého zariadenia (mobilné zariadenie, tablet atď.) a ktoré sú potrebné pre správnu funkciu stránok. Pri každej ďalšej návšteve našich stránok potom Váš prehliadač takto uložené dáta posiela späť serveru hostujúcemu našu stránku. Cookies bežne slúžia k rozlišovaniu jednotlivých uživateľov, ukladajú sa do nich uživateľské predvoľby. Niekedy sa pri načítaní našej webovej stránky načítajú zároveň webové stránky tretích strán. Tretie strany nám obvykle pomáhajú so sledovaním prevádzky a prístupov na našej webovej stránke. V týchto prípadoch dáta uložené v cookies váš prehliadač zasiela serverom hostujúcim stránky tretích strán.
 2. Naša stránka využíva nasledujúce cookies, ktoré majú nižšie uvedené účely:
  Session – pre účely uchovávania session (názov: icomp; doba uchovania: 1 mesiac; zdroj: webová stránka)
 3. Naša stránka využíva pre sledovanie prevádzky a prístupov na našu webovú stránku služby tretích strán, ktoré si na Vašom počítači ukladajú svoje cookies. Na ich obsah nemáme žiadny vplyv. Bližšie informácie k týmto cookies je možné získať na odkaze uvedenom pri každej z nich:
  Cookie tretej strany - Google Analytics (bližšie informácie sú dostupné na adrese https://www.google.com/policies/technologies/cookies/)
  Cookie tretej strany – Facebook (bližšie informácie sú dostupné na adrese https://www.facebook.com/policies/cookies/)
  Cookie tretej strany - Twitter (bližšie informácie jsou dostupné na https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies)
  Cookie tretej strany - Instagram (bližšie informácie jsou dostupné na https://help.instagram.com/1896641480634370)
 4. Nasledujúce cookies sú potrebné pre technické ukladanie, potreby prenosu správy alebo poskytovanie vami požadovaných služieb, poskytovaných prostredníctvom našich webových stránok:
 5. Pomocou zmeny nastavenia webového prehliadača môžete cookies prijať alebo zamietnuť. Môžete dokonca už existujúce cookies odstrániť. Pokiaľ však budú cookies deaktivovné, sťaží sa využívanie tejto webovej stránky, poprípade túto webovú stránku nebude možné riadne využívať. 

Aké právne základy požívame?

 • Zákonná povinnosť prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov; z predpisov o účtovníctve,
  z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov pre vystavovanie a archiváciu účtovných dokladov.
 • Plnenie zmluvy napr. pre dodávku tovarov a služieb.
 • Oprávnený záujem napr. informovať zákazníkov o svojich súvisiacich produktoch a službách, ich inováciách alebo vlastnostiach, poskytovať im technickú podporu a odborné poradenstvo.
 • Súhlas pre zasielanie informácií napr. pre potenciálnych záujemcov o služby.

Ako nám môžete dať Súhlas? 

Ak je na spracúvanie vašich osobných údajov potrebný Súhlas, môžete nám ho dať niektorým z nasledujúcich spôsobov: 

 • cez online formulár,
 • cez e-mail. 

Ako môžete Súhlas odvolať? 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať niektorým z nasledujúcich spôsobov: 

 • cez online formulár,
 • kliknutím na odkaz „Odhlásiť“, ktorý sa nachádza v päte každého reklamného e-mailu,
 • zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
 • zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu poštou na adresu uvedenú v bode 1. 

Komu vaše údaje poskytujeme? 

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo nám môžete poskytnúť. Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (tzn. mimo priestor EU). 

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

 • Účtovné doklady uchovávame po dobu 5 rokov.
 • Zmluvy uchovávame po dobu trvania zmluvy. Po ukončení vašej zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou, máme vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb.
 • Dokumenty obchodného charakteru ako sú napr. objednávky alebo cenové ponuky uchovávame po dobu
  3 rokov.
 • Dokumenty vzťahujúce sa k servisným opravám a reklamáciám uchovávame po dobu 7 rokov.
 • Dokumenty týkajúce sa marketingu uchovávame po dobu 3 rokov, alebo kým sa neskončí ich účel, prípadne po kratšiu dobu ak nás o to požiadate.
 • Osobné údaje so Súhlasom dotknutej osoby uchovávame po dobu 3 rokov, alebo kým dotknutá osoba neodvolá svoj Súhlas. 

Na koho sa môžete obrátiť? 

Ak máte akékoľvek otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete nám napísať:

Ing. Michal Humeník – majiteľ

e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov? 

Zákon na ochranu vašich osobných údajov ustanovil pre vás nasledujúce práva: právo na informácie, právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania,  právo na prenosnosť údajov a právo namietať. 

a) Právo na prístup k údajom 

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou firmou. 

b) Právo na opravu 

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. 

c) Právo na vymazanie 

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,
 • odvoláte svoj súhlas,
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť.

Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať. 

d) Právo na obmedzenie spracúvania 

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme.. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až kým neoveríme ich správnosť,
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv,
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi. 

e) Právo na prenosnosť údajov 

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XLS alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas. 

f) Právo namietať 

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov 

Ako môžete tieto práva vykonávať?

Vašu žiadosť nám môžete poslať:

 • e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • poštou na adresu sídla Ing. Michal Humeník, Dolný Kalník 105, 03802 Dražkovce pri Martine

Každou vašou žiadosťou sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. Poskytovanie informácií a vybavovanie žiadostí je bezplatné. Pokiaľ ale ako dotknutá osoba zašlete tú istú žiadosť opakovane, pričom táto bude zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, máme právo:

 • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia,
 • odmietnuť konať na základe vašej žiadosti.

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne. 

Ako spracúvame vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Údaje sú spracúvané v rámci účelu, na ktorý boli získané a v súlade s platnými bezpečnostnými štandardmi. Pre spracúvanie nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania. 

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov? 

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Pravidelne sa vzdelávame ako narábať so zverenými údajmi. Osobné údaje sú chránené šifrovaním, pseudonymizáciou, obmedzením prístupu osôb, zabezpečením a monitorovaním priestorov, firewallom, prísnou doménovou politikou, heslom a antivírovým programom.V neposlednom rade, zoznamy našich zákazníkov v listinnej podobe sú odložené v uzamknutej skrinke, v budove s bezpečnostným systémom. Robíme všetko pre to, aby aj mimo počítačových systémov boli vaše údaje v bezpečí. Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, či inak by bol náš systém napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dát, budete do 72 hodín informovaní našou podporou o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budeme komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR - s Úradom na ochranu osobných údajov 

Záverečné ustanovenia 

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 25.5.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.  Aktuálne znenie Zásad spracúvania osobných údajov je zverejnené na našom webovom sídle.